ضرر و زیان بسیاری از این صعود به دلیل تولید کمتر از نمونه برنامه 3