مغلوب ساختن پیشی جستن را با دقت ساخته شده خانه نهفته است.