طرفداران فیلم های در صف برای خرید بلیط در جشنواره فیلم برلین