رئیس جمهور دستور برای تهیه یک گزارش جامع در مورد حوادث اخیر