ستاره پاریس سنت ژرمن: مشکل با انتقال به بارسلونا نیست