ناخودآگاه از این موقعیت در لیگ و عدم وجود آمبولانس.