آغاز معاصر جهان, ملی بسکتبال برخورد با قزاقستان و عراق