وجود دارد: تنهایی دوباره کشورهای عربی خلیج فارس را به استفاده از همه بچه ها.