بازی در مقابل از Xavi افتخار بزرگی است/ پیراهن او را نمی خواهد