آموزش و پرورش دهندگان در خصوص بحران در رادیو و تلویزیون