کابینه انگلیس با همراهی آمریکا و فرانسه در اقدام نظامی علیه سوریه موافقت کرد