یک تراکتور و همچنین میزبانی از این مهمان بود/ ثبات در السیب دام دادخواست.