پرداخت ۱.۵ میلیون تسهیلات برای مناطق روستایی از طریق بانک کار