تعیین قهرمان به عنوان سفیر سلامت در چهاردهمین سالگرد رهایی از اعتیاد