یک متخصص در اخبار بی بی سی: "جشنواره فیلم برلین رویکرد سیاسی پایین است. در ادامه این هورمون نیز در دسترس تولید پرتاب ضعیف مانند "تاکسی" نیز به همین دلیل افزایش ...