رسوایی آکسفام: تجاوز به عنف به منظور ارائه کمک به نیازمندان