نقوی حسینی: آمریکا به دنبال پا درهوا نگه داشتن ایران در برجام است