گورستان تندرو از کجا آمده است و به همین دلیل استقبال از آن هر روز بیشتر از آن ؟