قدردانی سرپرست باشگاه-تیم حامیان و عوامل برگزاری مسابقه