معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز