مقاومت در برابر تجاوز و نفرت علیه فلسطینی ها باران را نمی