شورای آمریکا: آیا شما تهمت "مک مستر" در افغانستان تا ؟