رونالدو: همیشه می گویم بهترین هستم زیرا به آن اعتقاد دارم