راه اندازی نیروگاه "سیکل ترکیبی Tapan با افزایش تسهیلات از بانک صادرات