بازگشت کرمی و مریدی به ترکیب ثابت/ ترکیب احتمالی فولاد برابر ذوب آهن