شرکت: Kao مدنی نه بازداشت و مورد بازجویی قرار ندارد