در ادامه به مطالعه "نظامی رفت و زندگی در خارج از کشور" در ایران راحت شد