نشاط و سرگرمی اسلامی و دور هم بودن همراه با خانواده است