اولین دوره مسابقات دوچرخه دادگاه آسیا در ژاپن برگزار شد