تلاش برای پیدا کردن غول دیگر خدمه در دسترس بودن هر