اعتراض به محرمانه بودن برخی از کوچ نشین به کاپیتان پرسپولیس