وزارت نفت و انرژی به دنبال صرفه جویی در مصرف سوخت نیست