دبیر کل و رئیس جمهور به بحث در مورد عفو و بخشش است.