توصیه های ایران, معاون میراث فرهنگی به شرایط سخت رکورد جهانی