روحانی: برخی از صنایع انقلاب دور ما قادر به راه رفتن نیست