"ژاکوب زوما" ریاست جمهوری آفریقای جنوبی استعفا داد