ارسال نصف پرسپولیس مقابل شهاب/ غیاب ملی و اسلامی در عمل