ولید جنبلاط: اگر پادشاهی عربستان سعودی دعوت به این کشور سفر نمی خواهد