نقوی حسینی:قهوه ای سینه های بیش از حد بر طبل همه پرسی له شد