میلاد الکترونیک به جای کارت رای در انتخابات آینده در افغانستان