نیاز به توجه به ظرفیت های داخلی در توسعه اقتصاد دیجیتال