کشف ژن هایی است که تا به حال تاثیر قابل توجهی در کاهش توانایی ذهنی است