سربازان آمریکایی ، از طرفداران بزرگ از فورد F-150!