کتاب جمهوری بولیواری ونزوئلا برای دور زدن تحریم های آمریکا