درخواست از شورای عالی استان ها از هاشمی شاهرودی به رفع مشکل سپنتا نیکنام