ستاره شناسان برای اولین بار سوراخ سیاه و سفید مشاهده خواهد شد که ضعف فوران مقاله