با هزاران نفر از ایرانیان/ همه اتباع خارجی بیمه با مجوز شد