گفت وگوی ترامپ با حیدر العبادی درباره حمله شیمیایی ادعایی در سوریه