یک نتیجه مستقیم از پرسپولیس ایرانی - مردم در نیمه اول