ژاپن: وسوسه به لبخند دیپلماتیک کره شمالی را نمی خورند